REJESTACJA ONLINE             SZYBKI KONTAKT     58 672 17 67   |   58 677 54 48

Szczepienia przeciw SARS-COV-2

 

Przychodnia realizuje program szczepień pacjentów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia uwzględniającym grupy wiekowe i inne czynniki zdrowotne. Dokładne informacje można otrzymać osobiście w rejestracji, Punkcie Szczepień lub telefonicznie.

 

Aktualne wytyczne dotyczące szczepień na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Programy profilaktyczne i edukacyjne

 

1. Profilaktyka chorób piersi (18-24 lata):

 • obniżenie wskaźnika umieralności w Polsce z powodu raka piersi do
 • poziomu
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka sutka i wczesna
 • diagnostyka,
 • nauka samobadania piersi
 • praca z fantomem piersi - wykrywanie zmian.

 

2. Profilaktyka chorób układu krążenia między 35 a 65 rokiem życia

Wczesne wykrywanie, redukcja występowania i natężenia czynników ryzyka.

 • karta badania profilaktycznego
 • badanie: lipidogram, glukoza, ciśnienie krwi, tętno, obwody pasa i
 • ramienia
 • wizyta lekarska
 • edukacja na temat ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia.

 

PROGRAMY EDUKACYJNE

 • Otyłość
 • Program antynikotynowy
 • Astma u dzieci

Informacja na temat programów dostępne w rejestracji przychodni.

Transport sanitarny

 

tel. 22 535 91 52

Umowa o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w POZ przewiduje realizację następujących przewozów celem podjęcia lub kontynuacji leczenia:

• z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;

• z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie w trybie dziennym;

• z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;

• z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;

• z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

 

Lekarzem kwalifikującym pacjenta do realizacji przewozu oraz wydającym skierowanie na przewóz

jest lekarz POZ.

Wydając skierowanie na przewóz, lekarz POZ wskazuje pacjentowi jednocześnie realizatora przewozu.

Udostępnienie dokumentacji medycznej

 

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

 

 • Pacjent chcący uzyskać kopię dokumentacji medycznej powinien złożyć odpowiedni wniosek papierowy, dostępny w rejestracji lub zamówić telefonicznie 58 6721767, 58 6775448  lub mailowo (rejestracja@mojaprzychodnia.com). Na życzenie kopia może zostać  potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

 • Odbiór dokumentacji pacjent uzgadnia z pracownikiem rejestracji; termin ustalany jest bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 3 dni roboczych. Kopię dokumentacji pacjent może odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.

 

 • Wydawanie oryginału dokumentacji medycznej( np. Karta szczepień) odbywa się jedynie w wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę pacjenta. W pozostałych sytuacjach pracownik przychodni wysyła kartę szczepień na wskazany adres nowej placówki medycznej.

 

Przewodnik po IKP

 

DZIĘKI IKP:

• otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem

• wykupisz leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji

• udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków

• masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

 

JAK SIĘ ZALOGOWAĆ DO IKP

W przeglądarce internetowej, w celu zalogowania do IKP, możesz użyć profilu zaufanego albo zalogować się używając dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu) lub bezpośrednio, jeśli masz bankowe konto internetowe (iPKO, Inteligo w PKO BP, Pekao SA, BOŚ, Paribas, Getin Banku, Crédit Agricole lub konto w banku spółdzielczym).

 

APLIKACJA MOBILNA

mojeIKP to bezpłatna mobilna aplikacja, która daje dostęp do niektórych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta. Możesz ją pobrać na systemy Android z Google Play lub iOS z App Store.

 

POZNAJ INTERNETOWE KONTO PACJENTA — KROK PO KROKU

Krok 1. Załóż profil zaufany

Możesz to zrobić albo przez internet, albo w urzędzie, np. w urzędzie skarbowym, oddziale NFZ lub ZUS.

 

Krok 2. Zaloguj się

Teraz możesz użyć profilu zaufanego i zobaczyć swoje e-recepty, upoważnić kogoś bliskiego lub wybrać lekarza, zobaczyć swoje zwolnienie lekarskie, e-skierowania, programy profilaktyczne, certyfikaty o szczepieniach p/Covid-19.

 

Krok 3. Upoważnij bliską osobę

Możesz upoważnić kogoś do wglądu w Twoje Internetowe Konto Pacjenta po to, by odbierał e-recepty i sprawdzał terminy wizyt

 

Krok 4. Co robić z e-receptą i e-skierowaniem

Podaj kod e-recepty oraz PESEL w aptece

Podaj numer e-skierowania w poradni specjalistycznej.

 

Krok 5. Jak znaleźć receptę

Możesz skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta, by znaleźć e-receptę lub nazwę leku, który Ci przepisano.

Skargi i wnioski pacjentów

 

Przedmiotem skargi jest naruszenie praw pacjenta w zakresie udzielania świadczeń, zaniedbania w wykonywaniu zadań przez pracowników Funduszu itp. Każdy pacjent ma prawo do złożenia skargi, jeżeli uważa, że został niewłaściwie potraktowany w czasie udzielana świadczeń przez zakład opieki zdrowotnej.

 

Przedmiotem wniosku jest ulepszenie, usprawnienie pracy, zapobieganie nadużyciom w placówkach medycznych oraz spostrzeżenia związane z wykonywaniem zadań przez Fundusz i efektywniejszym zaspokajaniu potrzeb pacjentów.

 

Sposób wnoszenia wniosku jest identyczny jak w przypadku wnoszenia skargi. Skargi lub wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej nie są

rozpatrywane.

 

Wszelkie skargi na zachowanie pracowników Przychodni powinny być złożone w pierwszej kolejności do Kierownika Przychodni, a w przypadku braku satysfakcji z odpowiedzi – do wojewódzkiego oddziału NFZ.

 

1. Skarga do Kierownika Przychodni:

Skargę wraz z opisem sytuacji należy złożyć w formie pisemnej (osobiście w Rejestracji lub przesłać emailem). Po jej otrzymaniu Kierownik Przychodni zwraca się  do pracownika, którego skarga dotyczy celem wyjaśnienia. Na prośbę pacjenta wysyłamy pismo z wyjaśnieniem.

 

2. Skarga do oddziału wojewódzkiego NFZ:

Pomorski Oddział Wojewódzki, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, tel. 58 751 25 00, Dział Skarg i Wniosków: tel. 58 321 86 26, 58 321 86 35

Skarga może być złożona w formie ustnej lub pisemnej. W przypadku ustnego składania skargi osoba ją przyjmująca wystawia pisemne potwierdzenie przyjęcia. Pacjent powinien otrzymać odpowiedź w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do Funduszu. Skargę można złożyć również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Regulaminem Elektronicznej Platformy.

 

3. W sytuacjach naruszenia prawa do ochrony zdrowia lub praw pacjenta skargę można złożyć

również do:

• Administracji zakładu opieki zdrowotnej (Kierownika Przychodni)

• Rzecznika Praw Pacjenta

• Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej

• Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

• Rzecznika Praw Obywatelskich

• Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w sytuacji gdy istnieje podejrzenie naruszenia poufności przechowywanej dokumentacji)

 

PRAWA PACJENTA

Wszystkie prawa pacjenta zapisane są w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dostępnej w Rejestracji Przychodni, a ich omówienie znajduje się w na stronie NFZ w aktualnościach dla pacjenta.

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

Zaświadczenia lekarskie

 

Do wystawienia bezpłatnego zaświadczenia pacjent ma prawo jeżeli jest ono związane z:

 

• leczeniem i rehabilitacją

• niezdolnością do pracy,

• orzekaniem o niepełnosprawności,

• uzyskaniem pomocy społecznej, zasiłku pielęgnacyjnego,

• o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zamawianie leków

 

ZAMAWIANIE LEKÓW STAŁYCH ORAZ ZAPOTRZEBOWANIA MEDYCZNEGO POPRZEZ

 

1. Zostawienie w rejestracji zapotrzebowania w formie papierowej.

2. Zamówienie drogą e-mailową: rejestracja@mojaprzychodnia.com

3. Na wizycie osobistej lub teleporadzie.

 Poprzez maila nie można umawiać się na wizytę lekarska, zamawiać skierowań oraz zlecać konsultacji wyników badań.

Czas oczekiwania na wypisanie recepty wynosi do 3 dni roboczych.

Zapisy na wizytę

 

Rejestracja na wizytę

Na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci mogą zapisać się

 • osobiście,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej

Placówka dysponuje odpowiednim oprogramowaniem, co daje możliwość skorzystania też z zapisu drogą elektroniczną po wygenerowaniu hasła w rejestracji przychodni.

Rejestracja internetowa: https://s2.serum.com.pl/irejestracja/i/935665

Nie rejestrujemy pacjentów na wizytę poprzez maila.

 

Wizyta

Pacjenci są przyjmowani w gabinecie według kolejności godzin rejestracji. Czas każdego badania może ulec zmianie dlatego ustalona godzina wizyty jest orientacyjna i może ulec przesunięciu. Pacjenci wchodzą do gabinetu po wezwaniu przez lekarza. Lekarz może przyjąć dodatkowego pacjenta w dowolnym ustalonym przez siebie czasie, co może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania przez pozostałych pacjentów.

 

Wizyty dzieci i młodzieży

Do ukończenia 16 r.ż. wizyty te, zgodnie z wymogami prawa powinny odbywać się w obecności rodzica lub dorosłego opiekuna. Lekarz ma prawo odmówić przyjęcia dziecka jeżeli zgłosi się ono na wizytę same.

 

Dzieci po 16 r.ż. mogą być badane bez obecności opiekuna. Mają również prawo do informacji o stanie zdrowia i prowadzonym leczeniu, oraz do wyrażenia sprzeciwu. Nie mogą natomiast samodzielnie zadecydować o wdrożeniu leczenia bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Na terenie Przychodni odpowiedzialność za dzieci do 16 r.ż. ponoszą rodzice lub ich opiekunowie.

 

Wizyty domowe

• Pacjenci mogą zgłaszać potrzebę wizyty domowej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej od poniedziałku do piątku w godzinach porannych w rejestracji.

• Wizyty odbywają się codziennie, po ustaleniu takiej potrzeby przez lekarza.

 

Sytuacje, które nie uzasadniają wezwania lekarza do domu:

• Wizyta kontrolna

• Problem z dotarciem do Przychodni z powodu braku własnego środka komunikacyjnego

• Uzyskanie recept na kontynuację leczenia.

Zasady realizowania usług w ramach POZ

 

KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO OPIEKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

PUBLICZNYCH(BEZPŁATNIE)

• przysługuje nie tylko osobom, które opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne (samodzielnie lub przez pracodawcę), ale też członkom ich rodzin zgłoszonym do ubezpieczenia

• kobietom w ciąży (do 6 tygodni po porodzie),

• dzieciom (do 18. roku życia),

• bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie (obowiązuje ona od dnia rejestracji i przez 30 dni po wyrejestrowaniu, obejmuje także zgłoszonych członków rodziny)

• po skończeniu przez dziecko 18 lat, a także jeśli dziecko, czy współmałżonek podejmowali dorywczą pracę (wystarczy jedna umowa, od której odprowadzono składkę), należy od nowa zgłosić te osoby do ubezpieczenia,

• bezdomnym, osobom w trudnej sytuacji finansowej – po zgłoszeniu do władz samorządu terytorialnego w miejscu zamieszkania (wójt, burmistrz, prezydent),

• uczniowie szkół średnich przez 6 miesięcy po zakończeniu nauki lub skreśleniu z listy uczniów, a studenci przez 4 miesiące.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POZA KOLEJNOŚCIĄ?

43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

ZASADY ZAPISU PACJENTA DO PRZYCHODNI

Funkcjonowanie POZ (za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ) oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

 

DEKLARACJA - WYBÓR LEKARZA I PIELĘGNIARKI

Deklaracje wyboru lekarza POZ można złożyć w postaci papierowej, potwierdzonej podpisem lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu

kwalifikowanego. Niedopuszczalne jest przyjmowanie deklaracji wyboru podczas rozmowy telefonicznej, poprzedzone

wyłącznie oświadczeniem złożonym przez pacjenta. Lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną możesz wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Za

kolejną zmianę wnosisz opłatę. Nie zapłacisz za kolejną zmianę lekarza, jeśli będzie ona związana:

• ze zmianą Twojego miejsca zamieszkania

• zamknięciem bądź likwidacją przychodni, w której do tej pory się leczyłeś

• przejściem na emeryturę lekarza POZ, u którego dotychczas się leczyłeś

• ukończeniem przez Ciebie lub Twoje dziecko 18 lat.

przewodnik po IKP

szczepienia SARS-COV-2

programy profilaktyczne i edukacyjne

transport sanitarny

udostępnienie dokumentacji

zapisy na wizytę

skargi i wnioski pacjentów

zaświadczenia lekarskie

zamawianie leków

zasady realizowania usług w ramach POZ

Dla pacjenta

 

KONTAKT

58 672 17 67   |   58 677 54 48

 

Rejestracja: rejestracja@mojaprzychodnia.com

 

ul. Pucka 11 (PARTER)

84-200 Wejherowo